Intuïtieve therapie, aura-reading en healing

Voor wie?
Voor mensen die het zicht op de toekomst kwijt zijn, die niet weten welk pad ze moeten kiezen, hoe ze met zichzelf, anderen en situaties om moeten gaan. Maar vooral ook voor hen die aan lichamelijke klachten en ziekten lijden, meestal immers ligt daar een oorzaak in het zieleleven aan ten grondslag; door deze oorzaak op te sporen en om te vormen, kan genezing van de meest uiteenlopende, al dan niet ernstige, kwalen en ziekten optreden.

Het waarnemen
Er zijn diverse manieren, waarop ik in de niet-zichtbare lagen van de mens waarnemingen kan doen.
Door met mijn handen in de omgeving van het lichaam van een cliënt op en neer te bewegen, kom ik over het algemeen “koude” en “warme” gebieden tegen. Daar waar de aura koud is, functioneren de bijbehorende organen niet optimaal en/of heeft het gevoelsleven, de ziel, zich er min of meer uit teruggetrokken.
Door blokkades kan de energiestroom niet goed doorlopen, wat kan maken dat een deel van de aura koud is.
Deze blokkades die goed waarneembaar zijn en exact te localiseren, hebben vrijwel altijd hun oorzaak in ziele-ervaringen uit het verleden, die vaak helemaal vergeten waren.

Wanneer ik zo met een cliënt bezig ben en me concentreer, kunnen er bij mij beelden opkomen die iets zeggen over de oorzaak of oorzaken van deze blokkades, of over de redenen waarom de ziel zich heeft teruggetrokken uit bepaalde lichaamsdelen.
Soms komen er behalve beelden, ook woorden in me op, die alles te maken hebben met de problemen en opgaven van de mens voor me.

Het duiden van de waarnemingen
Door heel voorzichtig, meestal in vragende vorm, iets mee te delen over hetgeen ik in beeld- of woordvorm heb waargenomen, kan er bij de persoon voor me een “licht opgaan”. Opeens wordt het verband gezien tussen een misschien wel vergeten of afgesloten-gewaande ervaring en een klacht of hele reeks klachten waar men al jaren last van heeft.
Meestal is voor mij al direct het verband tussen hetgeen ik zie of hoor en de problemen van de cliënt duidelijk. Het is echter van belang dat dit inzicht door de cliënt zelf verworven wordt. Het terughouden van mijn eigen interpretaties geeft de ander de gelegenheid, zelf ontdekkingen te doen en zo de bewustwording te versterken.

De weg naar genezing
Deze bewustwording zelf werkt al voor een deel helend. Verdere genezing kan plaatsvinden door de ervaringen uit het verleden alsnog te verwerken door erover te praten, door er zelf innerlijk mee bezig te zijn, misschien ook door er creatief uiting aan te geven.
Blokkades zullen verdwijnen zodra de onderliggende oorzaak in de ziel in het bewustzijn gekomen is en verwerkt is. Als extra hulpmiddel kan een aantal behandelingen ritmische massage zinvol zijn.

Heel-worden
Door zich steeds meer bewust te worden van de dingen die zich in de ziel afspelen, door de verbanden met doorgemaakte ervaringen te zien en deze ervaringen zonodig alsnog te verwerken, kan een mens steeds meer zichzelf worden, steeds meer “heel” worden. Er kan dan ervaren gaan worden hoe de levensenergie via alle chakra’s (of lotusbloemen) – die nu immers niet langer ernstig geblokkeerd zijn – steeds vrijer zal stromen.
Van binnen uit zal een antwoord komen op de levensvragen waar men voorheen mee worstelde. Vanuit een innerlijke zekerheid kunnen keuzes gemaakt worden voor het te volgen levenspad.
Lichamelijke klachten zullen afnemen en – afhankelijk van hoe ver men komt op deze weg van heel-wording – uiteindelijk verdwijnen.
Door mijn werk als intuïtief therapeut kan ik u helpen om een begin te maken met bewustwording en heel-wording, of ook om verder op dit pad u zonodig een helpende hand te bieden.

Iets over mijzelf
In de 15 jaar dat ik als regulier fysiotherapeut heb gewerkt, was ik steeds op zoek naar meer inzichten en vaardigheden, waarmee ik de patiënten beter zou kunnen helpen.
Uit onvrede met de mij op dat moment ter beschikking staande technieken heb ik diverse cursussen gedaan; o.a. manuele therapie en meridiaankleuren-therapie. Pas bij de opleiding tot antroposofisch fysiotherapeut ervoer ik een wezenlijke verruiming van de mogelijkheden tot hulpverlening.
Sinds ik als antroposofisch fysiotherapeut werkzaam ben – inmiddels 20 jaar – ontwikkelen zich bij mij geleidelijk-aan steeds meer vermogens om niet-zichtbare aspecten van de mens (aura, blokkades) waar te nemen.
In een opleiding tot intuïtief therapeut heb ik deze vermogens verder ontwikkeld. Ik ervaar het als een taak en uitdaging om anderen tijdelijk te mogen begeleiden in de weg die zij gaan om een gezonder, bewuster en completer mens te worden.

Adriaan Vervloet
Intuïtief therapeut,
antroposofisch fysiotherapeut

Jan Tinbergenlaan 29
5056 WC Berkel Enschot
06-13626380

Sophiastraat 25
4811EH Breda
06-13626380


www.vervloetfysiotherapie.nl

Voor een consult van een uur geldt een tarief van € 60,--.